Põhikiri

Põhikiri

Põhikiri

Eesti-Rootsi Kaubanduskoja põhikiri, kinnitatud Kaubanduskoja korralisel koosolekul 10. märtsil 2010.

1§ Ärinimi

Kaubanduskoja, mille ärinimi on Eesti-Rootsi Kaubanduskoda (Estnisk-Svenska Handelskammaren) ning paralleelne ärinimi (Estonian Swedish Chamber of Commerce), eesmärgiks on edendada ärisidemeid Eesti ja Rootsi vahel.

Kaubanduskoda, mille asukohaks on Stockholm, on mittetulundusühing. Koda tegutseb vastavalt Rootsi seadustele. Kaubanduskoja tegevus on apoliitiline.

2§ Tegevuse eesmärgid

Oma eesmärkide täitmiseks vahendab Kaubanduskoda kontakte Rootsi ja Eest ettevõtjate ja organisatsioonide vahel, samuti abistab informatsiooni ning teatud nõustamisega.

Tegevuse ulatuse kinnitab juhatus. Oma tegevuses teeb Kaubanduskoda koostööd teiste sarnaste organisatsioonidega nagu EAS Enterprise Estonia, Rootsi Ekspordinõukogu, Eesti Suursaatkond Rootsis, Rootsi Suursaatkond Eestis jt.

Kaubanduskoda võib oma teatud ülesannete täitmiseks luua teenuseid pakkuvaid ettevõtteid.

3§ Liikmed

Kaubanduskoda koosneb maksvatest liikmetest. Ka muid isikuid, ettevõtteid ja organisatsioone, kes on andnud silmapaistva panuse kaubandussidemete arengusse Eesti ja Rootsi vahel, võib nimetada auliikmeteks. Sellised auliikmed valitakse juhatuse ettepanekul Kaubanduskoja korralisel koosolekul.

4§ Liikmelisus

Liikmeteks võib vastu võtta ettevõtteid, organisatsioone ning üksikisikuid kes viljelevad äritegevust Eestis või Rootsis, aga ka muid isikuid, ettevõtteid või organisatsioone, kes tunnevad huvi Kaubanduskoja tegevuse eesmärkide vastu. Liikmeks astumise avalduste käsitlemise kohustus lasub juhatusel.

5§ Liikmemaks

Maksev liige peab tasuma Kaubanduskojale ühe kuu jooksul arve kuupäevast kalendriaasta tasu, mille suuruse kinnitab Kaubanduskoja korraline üldkoosolek järgmiseks tegevusaastaks. Maksev liige, kes liitub Kaubanduskojaga pärast 1. juulit maksab esimese aasta eest ainult pool aastamaksust. Liikmeksastumise avalduse kaudu kohustub liikmeksvõetav isik tasuma iga-aastast liikmemaksu. Maksev liige kes soovib vabaneda aastamaksu maksmise kohustusest järgmise aasta eest, peab Kaubanduskojale teatama oma väljaastumisest kirjalikult enne 30. septembrit. Kaubanduskojast väljaastumine saab toimuda ainult tegevusaasta lõpus. Kaubanduskoja juhatusel on õigus arvata oma liikmete hulgast välja liige, kes ei ole liikmemaksu tasunud või kes on tegutsenud Kaubanduskoja eesmärkide vastaselt.

§6 Tegevusaasta

Kaubanduskoja majandusaasta ühtib kalendriaastaga.

§7 Kaubanduskoja organid

Kaubanduskoja organid on Kaubanduskoja üldkoosolek, juhatus, audiitor, valimistoimkond ning teatud juhtudel tegevdirektor.

- Kaubanduskoja koosolek valib ja nimetab ametisse juhatuse, audiitori ning valimistoimkonna.

- Juhatus nimetab vajadusel ametisse tegevdirektori või muu vastava isiku.

§8 Kaubanduskoja üldkoosolek

Aastane Kaubandus kohtumine toimub enne mai lõppu. Extra koosolekutel kui juhatus nii otsustab või kui vähemalt kümme liiget seda kirjalikult taotlevad. Aeg ja koht Kaubandus koosolekute määrab juhatus

Kaubanduskoja korraline üldkoosolek toimub enne märtsikuu lõppu. Erakorraline üldkoosolek toimub juhul kui juhatus vastava otsuse teeb või kui vähemalt kümme liiget seda kirjalikult nõuavad. Juhatus määrab Kaubanduskoja koosoleku koha ja aja. Kutse koosolekule tuleb saata kõikidele liikmetele neliteist päeva enne koosoleku toimumist. Kutse saadetakse liikme poolt viimati antud e-posti aadressidele. Kutses tuleb ära tuua üldkoosolekul käsitletavad päevakorrapunktid. Igal liikmel on õigus teha Kaubanduskoja korralisel üldkoosolekul ettepanekuid, mis puudutavad Kaubanduskoja tegevusvaldkonda jäävaid küsimusi. Ettepanek tuleb teha kirjalikult ja esitada juhatusele vähemalt üks kuu enne selle üldkoosoleku toimumist, millel soovitakse küsimust arutada. Koosolekul ei tohi langetada olulisi otsuseid muudes küsimustes, kui nendes, mida kutsel on nimetatud.

Kaubanduskoja korralisel üldkoosolekul tuleb käsitleda järgmisi küsimusi:

1. Koosoleku avamine;

2. koosoleku juhataja valimine;

3. koosoleku sekretäri nimetamine;

4. päevakorra kinnitamine;

5. kahe isiku valimine, kes lisaks koosoleku juhatajale kinnitavad Kaubanduskoja korralise üldkoosoleku protokolli;

6. koosoleku vastavus põhikirjale ja selle otsustusvõimelisus;

7. juhatuse aruanne Kaubanduskoja tegevuse ja majanduse kohta eelmisel aastal;

8. audiitori järeldusotsus ja juhatuse vastutusest vabastamine eelmise tegevusaasta suhtes;

9. juhatuse liikmete arvu kinnitamine;

10. juhatuse esimehe ja teiste juhatuse liikmete valimine;

11. audiitori valimine;

12. valimiskomisjoni valimine;

13. aastase liikmemaksu suuruse kehtestamine;

14. juhatuse poolt ette valmistatud küsimused ning liikmete poolt esitatud ettepanekud mis on antud Kaubanduskoja korralisele üldkoosolekule otsustamiseks;

15. teated juhatuselt ning muud küsimused kus otsuseid ei langetata.

Hääletamine Kaubanduskoja koosolekul on avalik. Enamhääli saanud otsus loeb. Isku hääletamisel kasutatakse salajast hääletamist. Kui on sama arv hääli, kasutatakse loterii valikut. Igal hääletajal on üks hääl. Juriidilist isikut ja organisatsiooni esinfab füüsiline isik. Hääleõigust ei ole isikul, kel on aastamaks maksmata. Kaubanduskoja koosolekult puuduv liige saab volitada teist liiget, hääletamaks tema eest. Ühel isikul on õigus hääletada kuni kolme eemaloleva liikme eest. Kaubanduskoja koosolekul peab olema kohal vähemalt 2/3 liikmetest, et hääletamine oleks seaduslik.

§9 Hääletamine

Hääletamine Kaubanduskoja üldkoosolekutel toimub avalikult. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Isikuid puudutavatel hääletamistel võidakse nõudmisel rakendada salajast hääletamist. Võrdsete häälte korral, langetatakse otsus liisu heitmise teel. Hääletamisel on igal liikmel üks hääl. Juriidilist isikut ja organisatsiooni esindab üks füüsiline isik. Oma hääleõigust ei saa kasutada liige, kellel on aastamaks tasumata. Kaubanduskoja koosolekutel saavad mitte kohalviibivad liikmed hääletada volituse kaudu mis antakse koosolekust osavõtvale Kaubanduskoja liikmele. Ühel liikmel on õigus hääletada kõige rohkem kolme mitte kohalviibiva isiku nimel.

§10 Juhatus

Kaubanduskoja juhatus koosneb juhatajast, sekretärist, laekurist ning kuni neljast lihtliikmest. Juhataja ning teised juhatuse liikmed valitakse üheks aastaks kuni järgmise korralise üldkoosolekuni. Ametist lahkunud liiget võib tagasi valida.

Juhatus valib endi seast sekretäri ning laekuri. Juhatus on otsustusvõimeline, kui vähemalt pooled liikmetest on kohal. Juhatus vastutab Kaubanduskoja tegevuse eest. Vajadusel määrab juhatus ja võtab tööle Kaubanduskoja tegevdirektori, kes hoolitseb jooksva tegevuse eest vastavalt juhatuse poolt määratud juhistele. Juhatus peab igal aastal hiljemalt kaks nädalat enne Kaubanduskoja üldkoosolekut esitama aruande Kaubanduskoja tegevuse kohta. Juhatuse aruanne koos raamatupidamise aruandega tuleb samaaegselt esitada audiitorile.

Kutse juhatuse koosolekule tuleb saata hiljemalt 14 päeva enne koosolekut. Eriti kiireloomulistel juhtudel võib juhataja koosoleku kokku kutsuda lühema etteteatamise ajaga, olenevalt pakilise asja iseloomust.

12 § Audiitor

Juhatuse tegevuse raamatupidamise kontrollimiseks määratakse Kaubanduskoja korralisel üldkoosolekul audiitor. Audiitor peab Kaubanduskoja korralisel üldkoosolekul esitama audiitori järeldusotsuse, mis sisaldab ettepanekut juhatus vastutusest vabastada või mitte.

13§ Põhikirja muutmine

Käesolevas põhikirjas muudatuste tegemine eeldab, et sellekohane otsus on langetatud kahel teineteisele järgnenud Kaubanduskoja üldkoosolekul, millest vähemalt üks on olnud korraline, samuti peab otsus olema mõlemal juhul vastu võetud 2/3 häälteenamusega.

14§ Tegevuse lõpetamine

Kaubanduskoja tegevuse lõpetamine saab toimuda ainult juhul kui, sellekohane otsus on langetatud kahel teineteisele järgnenud Kaubanduskoja üldkoosolekul, millest vähemalt üks on olnud korraline, samuti peab otsus olema vastu võetud vähemalt 3/4 häälteenamusega.

Kaubanduskoja tegevuse lõpetamise korral tuleb selle varad üle anda mõnele teisele kaubanduskojale või sellega sarnasele organisatsioonile, kellel on sarnased eesmärgid.

Array
Liitu meie uudiskirjaga:
Estnisk-Svenska Handelskammaren • Estniska Huset • Wallingatan 34 • 111 24 Stockholm • org nr 802443-9070
Telefon: +46 10 510 2020 • contact@estochamber.se • Bankgiro 358-6344