Stadgar

Stadgar

Stadgar

Estnisk-Svenska Handelskammarens stadgar, godkända av ordinarie handelskammarsammanträde den 8 april 2008.

1 §

Handelskammaren, vars firma är Estnisk-Svenska Handelskammaren samt bifirma Estonian-Swedish Chamber of Commerce, har till ändamål att främja affärsförbindelser mellan Estland och Sverige. Handelskammaren, som har sitt säte i Stockholm, är en ideell förening. Den är underkastad svensk lag. Handelskammarens verksamhet är opolitisk.

2 §

För fullgörandet av sitt ändamål förmedlar Handelskammaren kontakter mellan företagare och organisationer i Estland och i Sverige, samt står till tjänst med information och viss rådgivning. Omfattningen av verksamheten beslutas av Styrelsen efter samråd med Handelskammarrådet. I sitt arbete samråder Handelskammaren med liknande organisationer såsom med EAS Enterprise Estonia, Estlands Ambassad i Sverige, Sveriges Ambassad i Estland, Exportrådet med flera.

Handelskammaren kan för att genomföra vissa uppgifter bilda och driva ett servicebolag.

3 §

Handelskammaren består av hedersledamöter, ständiga medlemmar och årsbetalande medlemmar. Därjämte kan andra personer, företag och organisationer som gjort förtjänstfulla insatser för utvecklingen av handelsförbindelserna mellan Estland och Sverige, utses till hedersledamöter. Sådana hedersledamöter väljes på Handelskammarens ordinarie handelskammarsammanträde på förslag av Styrelsen.

4 §

Till ständiga medlemmar och årsbetalande medlemmar må antagas enskilda personer, företag och organisationer, vilka i Estland eller i Sverige bedriver affärsverksamhet ävensom andra personer, företag eller organisationer, vilka hyser intresse för Handelskammarens syften. På Styrelsen ankommer att behandla ansökningar om medlemskap.

5 §

Årsbetalande medlem erlägger inom en månad efter fakturans datum till Handelskammaren en avgift per kalenderår vars storlek fastställs av ordinarie handelskammarsammanträdet för följande verksamhetsår. Årsbetalande medlem som ansluter sig till Handelskammaren efter den 1 juli erlägger endast halv avgift för det första året. Genom ansökan om medlemskap förbinder sig den som antages till medlem att erlägga årlig medlemsavgift. Årsbetalande medlem som önskar bli befriad från skyldighet att erlägga årsavgift för påföljande år skall skriftligen till Handelskammaren anmäla sitt utträde före den 30 september. Utträde ur Handelskammaren kan blott ske vid slutet av ett verksamhetsår. Handelskammarens styrelse äger rätt att utesluta medlem som ej betalt medlemsavgift eller skadat handelskammarens syften.

6 §

Handelskammarens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.

7 §

Handelskammarens organ är handelskammarsammanträdet, Handelskammarrådet, Styrelsen, revisor, valberedning samt i förekommande fall, verkställande direktör.

• Handelskammarsammanträdet utser Handelskammarrådet, Styrelsen och revisorn.
• Styrelsen utser vid behov verkställande direktör eller motsvarande.

8 §

Ordinarie handelskammarsammanträde äger rum före utgången av maj månad. Extra sammanträde äger rum då Styrelsen så beslutar eller då minst tio medlemmar skriftligen anhåller därom. Tid och plats för Handelskammarens sammanträden bestämmes av Styrelsen. Kallelse till sammanträde skall tillställas samtliga medlemmar minst fjorton dagar före sammanträdet. Kallelsen skickas till den senast av medlemmen angivna e-postadressen. I kallelsen skall angivas de ärenden, som skall upptagas till behandling på sammanträdet. Envar medlem äger rätt att inlämna motion till ordinarie handelskammarsammanträde vari medlem kan ta upp fråga som ligger inom Handelskammarens verksamhetsområde. Motion skall göras skriftligen och inlämnas till Styrelsen minst en månad före det sammanträde vid vilket ärendet önskas behandlat. Vid sammanträde må avgörande beslut icke fattas i andra ärenden än dem, som angivits i kallelsen. Vid ordinarie handelskammarsammanträde skall följande ärenden behandlas:

1. val av mötesordförande,
2. anmälan av mötessekreterare,
3. val av två personer att jämte mötesordföranden justera protokollet från ordinarie handelskammarsammanträdet,
4. mötets stadgeenlighet och beslutförhet,
5. Styrelsens berättelse över Handelskammarens verksamhet och ekonomiska förvaltning under föregående år,
6. revisorns berättelse och beviljande av ansvarsfrihet för Styrelsen för föregående års verksamhet,
7. fastställandet av antalet ledamöter i Handelskammarrådet
8. val av ledamöter i Handelskammarrådet,
9. fastställandet av antalet ledamöter i Styrelsen
10. val styrelseordförande samt övriga ledamöter av Styrelsen.
11. val av revisor
12. val av valberedning
13. av Styrelsen beredda ärenden som hänskjutits till ordinarie handelskammarsammanträdet,
14. fastställande av årsavgift

9 §

Omröstning vid Handelskammarens sammanträden sker öppet. Det beslut, varom flertalet enat sig, gäller. Vid personval, om yrkande därom framställes, förrättas val med slutna sedlar. Vid lika röstetal sker lottning. Vid omröstning äger varje medlem en röst. Juridisk person och organisation företräds av en fysisk person. Rösträtt må icke utövas av den, för vilken årsavgift ej erlagts. På Handelskammarens sammanträden kan frånvarande medlemmar rösta genom fullmakt, som innehas av vid sammanträdet närvarande medlem i Handelskammaren, dock äger en och samma medlem rätt att rösta för högst tre frånvarande. Handelskammarens sammanträde är beslutfört då minst 2/3 av medlemmarna är närvarande eller företrädda.

10 §

Ledamöter av Handelskammarrådet väljes för två år i sänder vid ordinarie handelskammarsammanträde. Avgående ledamot kan återväljas. Rådsmöten är beslutföra när minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Handelskammarrådet är rådgivande till Styrelsen vid behov. Styrelsen måste alltid konsultera rådet angående de allmänna riktlinjerna för Handelskammarens verksamhet.

Rådet sammanträder årligen omedelbart efter ordinarie handelskammarsammanträdet och utser därvid ordförande. I övrigt sammanträder Handelskammarrådet på kallelse av ordföranden. Kallelse skall avsändas senast 14 dagar före sammanträdet.

11 §

Handelskammarens styrelse består av ordförande, sekreterare, kassör samt upp till fyra övriga ledamöter. Ordföranden och övriga styrelseledamöter väljes årligen för tiden intill slutet av nästa ordinarie handelskammarsammanträde. Avgående ledamot kan återväljas.

Styrelsen väljer inom sig sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöter är närvarande. Styrelsen svarar för Handelskammarens organisation och förvaltningen av Handelskammarens angelägenheter.

Vid behov utser och anställer Styrelsen Handelskammarens verkställande direktör att handla den löpande verksamheten enligt riktlinjer och anvisningar som Styrelsen meddelar. I frågor av större vidd eller av särskild, principiell betydelse skall Styrelsen samråda med Handelskammarrådet.

Styrelsen skall årligen avge berättelse över Handelskammarens verksamhet, senast fyra månader efter verksamhetsårets utgång. Styrelsens berättelse jämte bokslut skall inom samma tid överlämnas till revisorn.

Kallelse till styrelsesammanträde skall avsändas senast 14 dagar före sammanträdet. I särskilt brådskande fall må ordföranden kalla till sammanträde med kortare varsel beroende på det brådskande ärendets karaktär.

12 §

För granskning av Styrelsens verksamhet och räkenskaper utses vid ordinarie handelskammarsammanträde en revisor. Revisorn skall till ordinarie handelskammarsammanträdet avlämna revisionsberättelse innehållande till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet.

13 §

Ändring av dessa stadgar förutsätter, att beslut härom fattats vid två på varandra följande handelskammarsammanträden, av vilka minst ett ordinarie handelskammarsammanträde, samt att besluten vid båda sammanträdena biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.

14 §

En upplösning av Handelskammaren kan ske endast om beslut härom fattats vid två på varandra följande handelskammarsammanträden, av vilka minst ett ordinarie handelskammarsammanträde samt att besluten vid båda sammanträdena biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande.

15 §

I händelse av Handelskammarens upplösning, skall dess nettobehållning lämnas till förmån för annan handelskammare eller liknande organisation med närliggande målsättning.

Array
Subscribe to our newsletter:
Estnisk-Svenska Handelskammaren • Estniska Huset • Wallingatan 34 • 111 24 Stockholm • org nr 802443-9070
Phone: +46 10 510 2020 • contact@estochamber.se • Bankgiro 358-6344